Birey Tanıma Teknikleri

Okulumuzda Periyodik Olarak Uygulanan Bireyi Tanıma Teknikleri

Beklenti Belirleme Anketi

Uygulama Zamanı: Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilere eğitim öğretim döneminin ilk ayında uygulanır.

Hedefi: Yeni bir ortama girişle birlikte her insanda adaptasyon sorunu olabileceği bu sorunların en kısa sürede atlatılması noktasında yol gösterici olması amacıyla okulumuz Rehberlik Birimi tarafından geliştirilmiş bir ankettir.

Anket istatistikî veri toplama amacında olmayıp her öğrencinin kendine ait beklentilerini, hedeflerini ve Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile ilgili ilk izlenimlerini açığa çıkarma hedefiyle uygulanmaktadır.

Sonuçların Gerekliliği: Anket formlarının bireysel değerlendirmeleri yapılarak, oryantasyon sorunu olanlar tespit edilip bir program dahilinde sınıf ve ders öğretmenleriyle işbirliği sağlanarak öğrencilere destek çalışması başlatılır.

Anket sonuçlarına göre mesleki hedefleri olmayanlar ya da bu konuda bilgi eksikliği olanlar ile rehberlik birimi tarafından bir grup çalışması başlatılır. Bu doğrultuda Temel Yetenekler Testi 9-11 ve Mesleki Eğilim Belirleme Testleri uygulanarak mesleki rehberlik çalışmaları yapılır.

Öğrenci Tanıma Formu

Uygulama Zamanı: Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilere eğitim öğretim döneminin ilk ayında uygulanır.

Hedefi: Öğrenciyi her yönüyle tanımak amacıyla yapılmaktadır. Öğrenci Tanıma Formu Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri göz önüne alınarak okulumuz Rehberlik Birimi tarafından geliştirilmiştir. Kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, Veli Bilgileri, Öğrencinin Aile ve ev durumu, Aile içi ilişkiler, yurtta kalma durumu, Kendine yakın hissettiği kişiler, Sağlık Durumu, Öğrenim Durumu ve Hobileri, Gelecekten beklentileri gibi bir çok alanda öğrenci hakkında ayrıntılı bilgi edinmeyi sağlar.

  • Okulumuzda 2010 -2011 Birinci Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantısında alınan kararla; Öğrenci Tanıma Formu, Sınıf Rehber Öğretmeni tarafından öğrenciyle birebir olarak mülakat usulü ile doldurularak, sınıf rehber öğretmeninin öğrenciyi yakından tanıması ve gerektiğinde bilgilerin ayrıntısını sorarak arttırması sağlanmıştır. Öğrenci Tanıma Formlarındaki eksik, yanlış ifadelerin sınıf rehber öğretmeni-öğrenci mülakatı ile doldurulması yoluyla yok edilmesi sağlanmıştır.
  • Sonuçların Gerekliliği: Öğrenciyi ayrıntılı bir şekilde tanımanın sorunların yaşanmadan önlenmesine imkân sağladığı bir gerçektir. Bilgilerde hassasiyet gerektiren özel durumlara rastlanması halinde ilgililerle durum paylaşılır.

Otobiyografi

Uygulama Zamanı: 9. sınıf seviyesindeki öğrencilere ilk dönem içinde uygulanır.

Hedefi: Öğrencinin kendi yaşamını kendi perspektifinden yansıtmasının hedeflendiği bir yöntemdir.

Sonuçlarının Gerekliliği: Yaşanan olaylardan bireyin etkilenme durumu ancak yine o bireyin ifadelerinden anlaşılabilir. Sonuçları, diğer öğrenciyi tanıma teknikleri ile bir bütün olarak değerlendirildiğinde önleyici hizmetler açısından büyük önem taşımaktadır.

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Uygulama Zamanı: Eğitim Öğretim yılı 1. Döneminin ikinci haftasında lise 2. sınıf öğrencilerine uygulanır.

Hedefi: Öğrenciler ölçeğe verdikleri cevapları yine kendilerini değerlendirir. Amaç; kendi ders çalışma davranışlarındaki doğruları, eksik ya da hatalı kısımları fark etmeleridir.

Sonuçların Gerekliliği: Çalışma Davranışının etkililiği noktasında farkındalık kazanan öğrencinin doğru çalışma yöntemleri ile ilgili merakı oluşması beklenir. Bu konuda gerek sınıf öğretmenleri gerekse de rehberlik birimi tarafından gönüllü öğrencilere ders çalışma programı yapmaları konusunda bilgi ve destek verilir.

Mesleki Eğilim Belirleme Testi

Uygulama Zamanı: 9. sınıf seviyesindeki öğrencilerimize eğitim öğretim yılının ilk döneminde uygulanır.

Hedefi: Mesleki rehberlik alanına hizmet eden bu test öğrencilerin ilgilerini belirleyerek o ilgi alanında bulunan meslek grubu ile eşleştirme yapar. Bu testi alan öğrenci test sonuçlarını kendi değerlendirme şansına sahiptir ve sonuçlarını yine öğrenci kendi arşivinde saklar. Test, öğrencinin ilgileri doğrultusunda mesleki eğilimi fark etmesini ve bu konuda düşünmesini amaçlar.

Sonuçların Gerekliliği: Mesleki rehberlik çalışmalarının önemli bir verisi olan testi alan öğrencilerin rehberlik biriminden konuyla ilgili görüşme talebi olmaktadır. Meslek konusunda idealleri gelişen öğrencinin derslerindeki motivasyonu canlı tutmanın daha kolay olduğu bir vakıadır.

Başarısızlık Nedenleri Anketi

Uygulama Zamanı: Eğitim öğretim yılının birinci döneminin son ayında tüm sınıf seviyelerine uygulanır.

Hedefi: Anket, öğrencilerin daha fazla başarılı olmalarını engelleyen koşulların tespiti amacıyla yapılır. Anket kendi içinde alt amaçlara sahiptir. Öğrencinin ailesinden kaynaklanan nedenler, öğrencinin kendi bakışından kaynaklanan nedenler, okul ortamı ve öğretmen yapısından kaynaklanan nedenler işaretlemesi için öğrencinin tercihine bırakılmıştır.

Sonuçların Gerekliliği: Öğrenciye yukarıda belirtilen alanlarla ilgili farkındalık kazandırıp, sorunu çözmesi için rehberlik edilir. Kapalı uçlu sorulardan oluşan anketin okul geneli istatistiksel verileri Okul Müdürlüğüne sunulur. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk haftasında da sonuçların analizi sınıflarda rehberlik dersinde gündeme getirilir. Daha çok başarılı olmayı engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması için önlemler geliştirilir.

Buton Dikkat Testi

Uygulama Zamanı: Lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak eğitim öğretim yılının birinci döneminde ve eğitim öğretim yılı ikinci döneminde uygulanır.

Hedefi: Dikkat konusunda öğrencilerin farkındalık geliştirmelerini sağlayarak dikkati arttırma yollarını konusunda merak uyandırmak.

Sonuçların Gerekliliği: Yüksek öğretime geçiş sınavlarında bilgi kadar dikkatinde başarı için gerekli olduğu bilinciyle dikkati arttırma yolları konusunda öğrencinin merak duyması ve rehberlik alma isteğini uyandırmak. Ön test son test yöneti ile uygulama yapılmaktadır.

Cümle Tamamlama Testi

Uygulama Zamanı: Lise 1. sınıf öğrencilerine eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ilk ay içinde uygulanır.
Projektif bir yöntem olan Cümle Tamamlama Testi öğrencinin bilinç altına yönelik verilere ulaşmak için uygulanır. Bu test yarım kalmış cümlelerin öğrenci tarafından tamamlanmasından ibarettir. Öğrenciyi tanımada diğer yöntemlerle birlikte ele alınır ve değerlendirilir. Okulumuzda kullanılan Cümle Tamamlama Testi Rehberlik Birimimiz tarafından bilimsel yöntemler ışığında geliştirilmiştir.

Sonuçların Gerekliliği: Öğrenci Tanıma Teknikleriyle birlikte ele alındığında öğrencinin aile, arkadaşlık, okul ve kişisel özellikleri hakkında yansıtmalı bilgiler edinilir. Öğrenciyi tanıma adına edinilen tüm bilgiler sorun çözücü ya da önleyici amaçla kullanılır.

Temel Yetenekler Testi 9–11 (TYT 9–11)

Uygulama Zamanı: Çeşitli sınıf seviyelerine ihtiyaç dâhilinde ya da öğrencilerin talebi üzerine uygulama yapılmaktadır.

Hedefi: Öğrencilerin dil, mantık, matematik ve genel yetenek düzeylerini belirleyerek ülkemiz ortalamasındaki yerini grafikleştirip farkındalık arttırmak.

Sonuçların Gerekliliği: Temel yeteneklerinin ülkemiz ortalamasına göre yerini gören öğrenci için mesleki rehberlik yapılmaktadır. Alanlarda yeteneği oranında akademik başarısına bakılan öğrencinin ders çalışma yöntemlerini sorgulaması sağlanır.

Yıl Sonu Değerlendirme Anketi

Uygulama Zamanı: Eğitim öğretim yılının son döneminde tüm sınıf seviyesindeki öğrencilere uygulanır.

Hedefi: Eğitim kalitesini desteklemek.

Sonuçların Gerekliliği: Biten eğitim öğretim yılının öğrenciler tarafından değerlendirilmesi yoluyla varsa yaşanan aksaklıkların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, olumlu görülen yönlerin devamı yoluyla eğitimin kalitesi desteklenmektedir.