Mesleki Tatbikat Mescidi

Mesleki Tatbikat Mescidi

“Allah şu yedi kimseyi, kendi gölgesinden başka sığınağın olmadığı günde, kendi gölgesinde himaye buyuracaktır. İlki, âdil imam; ikincisi, ömrünü ibadet neşvesi içinde geçiren genç; üçüncüsü, mescidlere dilbeste olan kimse; dördüncüsü, Allah için birbirini seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için birbirinden ayrılan iki insandan her biri; beşincisi, makam ve cemal sahibi bir kadının talep ağında nefsine baş kaldırıp ‘Ben Allah’tan korkarım!’ diyen adam; altıncısı, solundakine infak ettiği şeyden, sağındaki bir şey hissetmeyecek şekilde sadakasını gizli eda eden; yedincisi, yapayalnızken Allah’ı anıp da gözleri yaşlarla dolan.”

Hadis-i Şerif

İnsan için kulluktan daha şerefli hiçbir şey yoktur ve mümine kulluktan başka mükemmel ve yakışan bir isim de bulunamaz. Kulluğun iç kırılımına baktığımızda ise üç farklı terimle (mertebe) karşılaşırız: Cenab-ı Hakk’ın emirlerini ve dini yükümlülükleri yerine getirme manasında ibadet; Allah’a kul olma, kulluk ve kölelik şuuru içinde bulunma karşılığı olarak ubûdiyet; ibadet ve kulluk şuuruyla bütünleşmek nispetinde de ubûdet. Her insan kendi istidadı doğrultusunda bu mertebelerden birine tutunduğunda O’nun gölgesi altına girmeye meyyal bir kıvama gelir. Zamanla arada geçişler de olabilir ve insanın zirveye çıkması hep ihtimal dahilindedir. Fakat asıl olan, kişinin kendini bilmesi, kapasitesi doğrultusunda hayatına bir istikamet koyması ve o istikamette sebat etmesidir. Dünya ve Ahiret dengesi de ancak böyle yakalanabilir.

Okul arazisi içerisinde diğer birimlerle birlikte bir mescidin yer alması, bu dengeyi gözler önüne seren önemli bir göstergedir. Öğrencilerimizin kulluk şuuru içerisinde Allah’a karşı olan ödev ve sorumluluklarını rahatça yerine getirebilecekleri, derslerde öğrendikleri imam-hatiplik mesleğinin gereklerini tatbik edebilecekleri ve kendilerini dinleyip muhasebe yapabilecekleri ve dua edebilecekleri bir Mescid, onların, bizim ve insanlığın akıbetine güzellikler ve hayırlar katan bir unsurdur ve dünya var oldukça bu  misyonunu eda etmeye devam edecektir. Zira yeryüzü bir mescittir!